Our Identity


ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, 185-36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210-4526-335
Fax. 210-4280-465
Ίδρυση του Σωματείου 13/12/1973.
Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) αποτελεί Επαγγελματική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη πλοιοκτήτες 4.000 και πλέον επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, επανδρωμένων και μη, που διέπονται από το νόμο 2743/99. Η ΕΠΕΣΤ ιδρύθηκε το έτος 1974.
Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του επαγγελματικού θαλάσσιου τουρισμού, η προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη του απαραιτήτου πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των μελών της καθώς και κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών και όρων απασχόλησης των σκαφών, στην ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Στα πλαίσια των καταστατικών της επιδιώξεων η Ένωση παρακολουθεί όλες τις σχετικές με το αντικείμενο εξελίξεις στο ΥΕΝ, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Υπουργείο Οικονομικών, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους φορείς της Πολιτείας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, άλλες Ενώσεις και Επιμελητήρια καθώς και Διεθνείς Οργανισμούς και παρεμβαίνει όπου απαιτείται για την χάραξη της σωστής πολιτικής.
Η ΕΠΕΣΤ έχει την ευθύνη για την υπογραφή της ετήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την αντίστοιχη επαγγελματική Ένωση Πληρωμάτων.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της συγκαταλέγονται οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τον περιορισμό των παρανόμων ναυλώσεων σκαφών με ξένες σημαίες, η βελτίωση της υποδομής των μαρινών, η αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού στις μαρίνες, η καθαριότητα των μαρινών, η ασφάλεια αυτών από κάθε κίνδυνο καθώς και η λήψη κάθε μέτρου με το οποίο βελτιώνεται η λειτουργικότητα των μαρινών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η Ένωση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση των μελών.
Πρόεδροι κατά σειρά από την ίδρυσή του:
Τακτικός Ιωάννης
Τσάφος Παναγιώτης
Κοντογιάννης Βασίλειος
Λεφακίνης Βασίλειος
Βερνίκος Γεώργιος
Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος
Βασιλάκης Δημήτριος
Στελλιάτος Αντώνιος

Login


Forgot password

H.P.Y.O.A.

Hellenic Professional Yacht Owners Association help its Members to promote their Yachts and services.

All registered Members can add/update Yachts of their ownership, can edit their personal information and have access to the library of different laws and legislations that govern sea tourism in Greece.

We will be delighted to hear from you

Yachting in Greece

Greek Seas and coasts with the numerous advantages they have to offer, turned Yachting to be a very popular activity for both Greeks and foreign visitors.

A trip on the calm Greek waters, on your own or a chartered yacht, offers you the possibility to sail among extremely beautiful clusters of islands, to anchor in naturally protected bays of rare beauty, to visit inaccessible beaches and to swim with safety in exceptionally clear and transparent waters.

It is useful to divide the Greek seas into 4 zones running from North to South, and thus examine the course of the summer winds.

Winds vary greatly from zone to zone, (except when the meltemia winds are blowing, which are very strong, and result in large areas overlapping and having the same features).

Nowadays there are 19 marinas with 6,661 docking places in Greece, offering high quality services. Quite a few of these marinas have been awarded by the European Blue Flag programme. New modern marinas, hotel ports and moorings for the safe docking of boats already operate or are in the process of starting their operation, in order to meet the needs of tourists coming to Greece by sea in the most satisfactory way and under the safest conditions.